• 1 / 4
  Koszty.

  Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa jest istotna w procesie podejmowana decyzji dotyczących funkcjonowania firmy na rynku. Pomaga w tworzeniu struktury kosztów a następnie...

  więcej
 • 2 / 4
  Podatki.

  W zależności od rodzaju działalności, jaka jest prowadzona, mamy do czynienia z różnymi formami oraz zasadami opodatkowania. Zasady opodatkowania uzależnione są między innymi od formy działalności gospodarczej...

  więcej
Skip Navigation LinksKoszty
Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa jest istotna w procesie podejmowana decyzji dotyczących funkcjonowania firmy na rynku. Pomaga w tworzeniu struktury kosztów a następnie wnioskowania co najbardziej obciąża przedsiębiorstwo i jakie wydatki można zmniejszyć nie powodując tym samym zmniejszenia wielkości produkcji czy obrotów.

W trakcie swojej działalności przedsiębiorstwo musi liczyć się z tym, że określone środki trwałe i materiały, którymi dysponuje zużywają się w trakcie produkcji. Ponadto konieczne jest również wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, czy też dokonywanie opłat za energię elektryczną, wodę, gaz. Przedsiębiorstwo ponosi zatem koszty, czyli celowe zużycie środków pieniężnych w określonym czasie mające na celu wytworzenie określonego produktu lub świadczenie usługi. Koszt nie jest pojęciem tożsamym z wydatkiem. Wydatek może bowiem dotyczyć zakupu jakiegoś środka produkcji, który nigdy nie będzie zużyty.

Dla firmy ważne jest odpowiednie rozpoznanie kosztów, tak aby je właściwie zracjonalizować i zaksięgować.

Koszty można podzielić na różne grupy w zależności od przyjętego kryterium.

Pierwszą z nich stanowią koszty według rodzaju. Związane są one z zużyciem konkretnego czynnika produkcji i dzielą się one na:
 • materiałowe
 • amortyzację
 • osobowe
 • pozostałe

Koszty możemy również rozdzielić ze względu na miejsce w którym powstają, m.in.:
 • koszty produkcji podstawowej
 • koszty produkcji pomocniczej
 • koszty sprzedaży
 • koszty marketingu

Ponadto koszty możemy podzielić na
 • zmienne, które zmieniają się w zależności o wielkości produkcji
 • stałe, których wielkość nie ulega zmianie wraz ze zmniejszeniem bądź zwiększeniem produkcji

Ze względu na obszary działalności przedsiębiorstwa możemy wyróżnić koszty:
 • działalności operacyjnej, związane z podstawową działalnością podmiotu gospodarczego
 • pozostałej działalności operacyjnej, a więc są to takie koszty, które wynikają z innych, niż podstawowa działalność, zdarzeń
 • finansowe, są to między innymi: odsetki, różnice kursowe, prowizje

Przedsiębiorstwo powinno dążyć do zoptymalizowania kosztów w przedsiębiorstwie. Przy określonych zasobach podstawowy cel przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja zysku, można osiągnąć, obniżając koszty. To dlatego kontrola kosztów jest najważniejszym obszarem zarządzania przedsiębiorstwem. Narzędziem do wykonania tego zadania jest rachunek kosztów.